COVID - 19 (Aktuální informace / omezení)

Aktuální situace: 

Vláda ČR sice umožnila pořádání školení a seminářů, ale stanovila podmínky, které jsou velmi limitující (počet osob, rozestupy, ...), ale hlavně povinnost mít zakrytá ústa po celou dobu školení jak pro účastníky, tak s největší pravděpodobností i pro lektora. Vzhledem k tomuto jsme se rozhodli, že i v měsíci červnu a červenci, budeme veškerá školení poskytovat online (dokud bude platit povinnost zakrytých úst pro všechny účastníky).

Aktuální situace do 31. 5. 2021

Vzhledem epidemické situaci a nejasným krokům vlády, které zcela jistě přinesou soudní přezkum s nejasným výsledkem, rozhodl prezident ESČ o prodloužení opatření v rámci ESČ do 31.5.2021. Mezi tyto opatření platí především:

 

 • Veškerá školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. budou do 31.5.2021 probíhat online, zájemci mohou zvolit mezi živým online školením a přezkoušením, které proběhne 12.4.2021, 26.4.2021, 10.5.2021 a 31.5.2021 nebo videoškolením.
 • Květnový kurz revizních techniků proběhne online, zájemci mají možnost zvolit mezi živým online kurzem nebo videokurzem.
 • Provoz sídla Svazu bude omezen. Pan tajemník s paní vedoucí sekretariátu budou přítomni vždy v pondělí od 8:00 do 16:00. V ostatních dnech budou pracovat z domova. Prosím, omezte návštěvy sídla Svazu na nezbytně nutné případy, řada věcí je možna vyřšit po telefonu nebo po mailu.
 • Aktiv revizních techniků - ART 2021 je přesunut na září, kdy doufáme, že již bude možné pořádat prezenční setkání v počtu alespoň 100 osob.

 

 

Aktuální situace do 31. 3. 2021

Vzhledem epidemické situaci rozhodl prezident ESČ o prodloužení opatření v rámci ESČ do 31.3.2021. Mezi tyto opatření platí především:

 • Veškerá školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. budou do 31.3.2021 probíhat online, zájemci mohou zvolit mezi živým online školením a přezkoušením, které proběhne 1. 3. 2021 a 29.3.2021 nebo videoškolením.
 • Březnový kurz revizních techniků proběhne online, zájemci mají možnost zvolit mezi živým online kurzem nebo videokurzem.
 • Provoz sídla Svazu bude omezen. Pan tajemník s paní vedoucí sekretariátu budou přítomni vždy v pondělí od 8:00 do 16:00. V ostatních dnech budou pracovat z domova. Prosím, omezte návštěvy sídla Svazu na nezbytně nutné případy, řada věcí je možna vyřšit po telefonu nebo po mailu.
 • Aktiv revizních techniků - ART 2021 je přesunut na září, kdy doufáme, že již bude možné pořádat prezenční setkání v počtu alespoň 100 osob.

 

Aktuální situace od 4. 1. 2021 do 28. 2. 2021

Vzhledem epidemiologické situaci a nejasným krokům vlády rozhodl prezident ESČ o následujícím provozu ESČ v lednu 2021:

 • Veškerá školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. budou v lednu 2021 probíhat online, zájemci mohou zvolit mezi živým online školením a přezkoušením, který proběhnou 4. 1. 2021, 11. 1 2021, 1.2,2021 a 14.2.2021 nebo videoškolením.
 • Lednový kurz revizních techniků proběhne online, zájemci mají možnost zvolit mezi živým online kurzem nebo videokurzem.
 • Provoz sídla Svazu bude omezen. Pan tajemník s paní vedoucí sekretariátu budou přítomni vždy v pondělí od 8:00 do 16:00. V ostatních dnech budou pracovat z domova.

 

Aktuální situace od 22. 10. 2020

(aktualizace k 26. 10. 2020)

Po zákazu zpěvu a prezenční výuky dětí již došlo i na prezenční školení dospělých. Vzhledem k Usnesení vlády z 21. 10. 2020 musel Elektrotechnický svaz český, z.s., přijmout tato opatření (vládní nařízení zde),

 • S účinnosti od 22.10.2020 do odvolání ruší prezenční školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a pro zájemce nadále nabízí online školení (více informací zde).
  • stále platné stanovisko Státního úřadu inspekce práce k provádění školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. naleznete zde,
 • I nadále připravujeme přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků EZ, který má začít 23. 11. 2020. Pokud nebude jej možno připravitv prezenční podobě pro 30 osob, máme nachystánu online variantu (více info zde),
  • dle informací z 22. 10. 2020 probíhají zkoušky revizních techniků nadále bez omezení, pouze za přísných hygienických podmínek, 26. 10. 2020 vydal TIČR oficiální zprávu, že s účinnosti do 3.11.2020 přerušuje provádění zkoušk revizních techniků (odvolání, nejspíše do ukončení nouzového stavu nebo ukončení restrikcí).
 • Vzhledem k tomu, že není dle platných opatření možno poskytovat služby v provozovnách, je sídlo ESČ od 23. 10. 2020 mimo provoz, veškeré telefonní kontakty a e-maily jsou nadále v provozu, zázemí ESČ funguje z domova.

Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ


Aktuální sitace od 14. 10. 2020:

Vzhledem k dalším opatřením vlády, která dle slov pana premiera a ministra zdravotnictví se snaží neomezovat podnikání jsme nuceni přijmout tato opatření:

 • školení dle vyhlášky 50/1978 Sb. nebude prezenčně prováděno (poslední prezenční školení pro objednané proběhne v pondělí 14.10.2020 a úterý 15.10.2020 v počtu osob 5 účastníků plus školitel - školení jsou zcela obsazená), nadále je možné provést školení online (nahraná videa a prezentace v naší online sekci) a následně složit zkoušku prezenčně. Pracujeme na přípravě školení prostřednictvím aplikace ZOOM - online školení přenášené přímo k Vám domu nebo do práce s možností přímé komunikace s lektorem.
 • přípravný kurz revizních techniků proběhne v listopadu a prosinci 2020 online formou, pokud vláda neumožní shromažďování alespoň 30 osob ve vnitřních prostorách, protože konat prezenční kurz pro max 9 osob není při stávajících cenách ekonomicky možné a zvyšovat ceny nechceme, i přes zvyšující se inflaci stále držíme cenu již řadu let stejnou, Máme pro Vás připravenu online formu prostřednictvím přednahraných videí, které si budete moci pustit dle Vašich časových možností, pracujeme rovněž na přípravě přímých přenosů přednášek prostřednictvím online vysílaní prostřednictvím aplikace ZOOM. Brzy Vás budeme informovat o podrobnostech.
 • veškerá platná opatření vlády naleznete zde.

Za případné komplikace se Vám omlouváme, případné stížnosti, prosím, adresujte přímo na Úřad vlády ČR nebo na Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ

 

 

Vzhledem ke složité hygienické situaci jak v Praze, tak v celé ČR v souvislosti s COVID 19, rozhodl prezident ESČ o následujících opatřeních:

 • Opatření vztahující se na zaměstnance a spolupracovníky ESČ po dobu jeho přítomnosti v sídle Svazu nebo na akci pořádané ESČ ve vnitřních prostorách:
  • Každý zaměstnanec nebo spolupracovník je povinen používat při styku s další osobou (je-li v místnosti, kde se vyskytuje i jiná osoba) ochranu úst a nosu ve formě respirátoru minimálně kategorie FFP2/KN95. Respirátor s výdechovým ventilem není přípustný.
   • Výjimku z tohoto opatření mají lektoři kurzů, kteří přednáší ze svého místa a je po dobu jejich přednášky zajištěn odstup 1,5 metru od nejbližšího účastníka školení. Tato výjimka je platná pouze po dobu přednášky.
  • Každý zaměstnanec  nebo spolupracovník je povinen si vydezinfikovat ruce před vstupem do vnitřním prostor sídla Svazu nebo jiných vnitřních prostor, kde se uskutečňuje akce pořádaná ESČ.
  • Všem zaměstnancům nebo spolupracovníkům je zakázán vstup do sídla ESČ nebo vnitřních prostor, kde je pořádána akce ESČ v případě, že na sobě pociťují příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění.

 

 • Opatření vztahující se na návštěvníky sídla ESČ a účastníky akcí pořádaných ESČ ve vnitřních prostorách:
  • Všichni návštěvníci a účastníci jsou povinni před vstupem do vnitřních prostor ESČ a po celou dobu pobytu v těchto vnitřních prostorách mít zakrytá ústa a nos, a to optimálně respirátorem minimálně třídy FFP2/KN95 nebo alespoň jednorázovou či látkovou rouškou/ústenkou. V případě nedodržení tohoto opatření je taková osoba povinna neprodleně opustit prostory ESČ.
   • Výjimku z tohoto opatření mají pouze osoby vyjmenované v příslušném nařízení MZ ČR nebo krajské hygienické stanice, popřípadě osoby, které mají písemné potvrzení, že zakrývání úst a nosu v jejich případě neumožňuje jejich zdravotní stav.
  • Všichni návštěvníci a účastníci jsou povinni před vstupem do vnitřních prostor ESČ si vydezinfikovat své ruce (dlaně) schválenou dezinfekci. Nemají-li vlastní, bude u vstupu do všech prostor k dispozici nádoba s dezinfekcí.
  • Není povolen vstup žádné osobě, která trpí příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění (teplota, kašel, rýma, pálení v krku, bolesti svalů), pokud tyto příznaky nejsou způsobeny nějakou chronickou neinfekční chorobou.

 

 • Obecná opatření:
  • Při vstupu do prostor sídla Svazu nebo při vstupu do vnitřních prostor, kde se uskutečňuje akce pořádaná ESČ, bude umístěna nádoba s dezinfekcí na ruce, která bude k dispozici všem osobám vstupujícím do těchto prostor. Dezinfekci zajistí ESČ a odpovědnost za její umístění na viditelné místo u vstupu nese vedoucí sekretariátu ESČ nebo hlavní pořadatel akce.
  • V případě pořádání akce je vedoucí sekretariátu nebo hlavní pořadatel akce povinen zajistit dezinfekci desky stolu všech účastníků před zahájení akce, v případě, že se na akci účastníci střídají, tak vždy před použitím stolu novým účastníkem. Dezinfekce se provádí postřikem dezinfekce na desku stolu a rozetřením dezinfekce (vysušení desky stolu) jednorázovou papírovou utěrkou.

 

Opatření jsou platná a účinná od 21.9.2020 do odvolání. V případě, že vláda, MZČR nebo Krajská hygienická stanice vydá opatření přísnější než zde uvedená, platí přísnější opatření.

V Praze dne 20.9.2020

Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ

www.elektrosvaz.cz

Zrušené akce:

 

Vážené členky, vážení členové,

vážené dámy, vážení pánové,

 

dne 7.10.2020 měl proběhnou z dubna odložený Aktiv revizních techniků - ART 2020 a Členská schůze ESČ. Vzhledem k situaci v ČR a především v Praze je:

 • Aktiv revizních techniků – ART 2020 zrušen a proběhne v online formě
 • Členská schůze ESČ – pro rok 2020 zrušena bez náhrady (schůze je naplánována na duben 2021)

Odůvodnění:

 • Původně plánovaný ART 2020 a Členská schůze byla z dubna 2020 přesunuta na 7. října 2020, protože dubnový termín nebylo možné uskutečnit z důvodu karantény a omezení počtu osob na hromadných akcích. Pořádat tyto akce během léta nebo září, kdy se střídají dovolené, nebylo logické, a proto byl zvolen termín na začátku října 2020, kdy už většina lidí má po dovolených a kdy většinou ještě nepropuká chřipkové období. Bohužel tento rok jakémukoliv plánování není přáno, protože nejprve nám byl zrušen pronájem sálu, který byl od dubna objednán, protože vlastník a provozovatel sálu rozhodl, že do svých prostor nevpustí cizí osoby. Bylo to sice na poslední chvíli (méně než měsíc před konáním), ale podařilo se sehnat náhradní sál. Bohužel vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze a k možným dalším opatřením vlády ve vztahu k hromadným akcím, stejně tak na základě mého jednání s epidemiology a zdravotními odborníky dne 16.9.2020, kteří mi v současné situaci nedoporučili uskutečnit akci pro více jak 100 osob, jsem dnes rozhodl o zrušení obou akcí v původně plánované podobě.

Způsob řešení nastalé situace:

 • Členská schůze ESČ je pro rok 2020 zrušena bez náhrady. Pevně doufám, že situace umožní uspořádat Členskou schůzi ESČ v dubnu 2021, tak jak je obvykle zvykem.
 • ART 2020 je v prezenční formě zrušen, ale vzhledem k tomu, že se domníváme, že máme připraveny velmi kvalitní přednášky, uděláme vše proto, abychom Vám je mohli poskytnout, proto připravujeme online verzi přednášek. Veškeré přihlášky, které jsme dosud obdrželi na prezenční ART 2020 rušíme, v případě, že jste zaplatili již za účast, částka Vám bude vrácena na účet odkud byly peníze poukázány. Pro naše řádné členy máme dobrou zprávu, přístup k Online verzi ART 2020 dostanou od nás zdarma jako poděkování, že jsou našimi členy a ostatní si budou moci přístup k online verzi ART 2020 zaplatit. Více informací již brzy naleznete zde.

V Praze 17.9.2020

 

 

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

 

(PDF verze zprávy)

www.elektrosvaz.cz

COVID 19 - Aktuální informace v ČR (k 17.9.2020)

www

 

 

www.elektrosvaz.cz

Výzva Prezidenta ESČ vedení Hospodářské komory ČR 08/2020

Vážený pane prezidente, vážení viceprezidenti, vážený pane tajemníku Úřadu HK ČR,

dovolte mi, abych Vám úvodem poblahopřál ke zvolení do nejužšího vedení HK ČR a popřál Vám mnoho štěstí v této funkci. V polovině dubna jsem předchozímu vedení zaslal návrh na projednání výzvy Vládě ČR, jejímž hlavním apelem bylo, aby Vláda ČR zveřejnila poznatky a dostupná fakta týkající se pandemie COVID - 19, o které opírá své restrikce. Než minulé vedení tuto moji výzvu projednalo, začala vláda opatření rozvolňovat a zdálo se, že podobná výzva již není zapotřebí.

Nyní jsme ovšem skoro o půl roku dále, blíží se nám podzim a zima a my opět slýcháme, že je nezbytné zavést nové restrikce, nová opatření a mnoho podobných vět. Nikdo nám ovšem neodpověděl proč? Nikdo nám neodpověděl na otázky, které jsem navrhoval již v dubnu vznést. Máme tu sice již 6 měsíců trvající festival nic neříkajících vládních tiskových konferencí, nicméně informace se nám dostávají kusé, bez souvislostí, mnohdy zavádějící. K čemu jsou podnikatelům informace o počtu infikovaných, kteří, kdyby nepodstoupili test, tak ve více než 95% z nich neví o žádných symptomech. Jak už jsem psal v dubnu ve své výzvě, v ČR umírá každý rok cca 112 000 osob, což představuje 307 osob každý den a odhaduje se, že zhruba 2 500 osob zemře v průměru každý rok na chřipku. Na začátku jsme měli cca 1000 osob hospitalizovaných v nemocnici s prokázanou infikací COVID -19, nyní jich dlouhodobě máme 120-150, většina z nich ovšem je hospitalizována úplně z jiné příčiny a COVID - 19 je jen přidruženým problémem.

Podnikatelé jsou beze sporu největší obětí toho, co se děje od března v tomto státě, ale samozřejmě i po celém světě. Nyní je ale důležité se zaměřit na domov, na Českou republiku a snažit se ji co nejdříve postavit na nohy, což s neustálou hrozbou nových a nových restrikcí jde jen velmi těžko, obzvláště pokud jsou restrikce měněny tak rychle jako u nás a nikdo vlastně nic nevysvětluje. Chápu, že situace v jiných státech, které jsou mnohdy vzdálené tisíce kilometrů od nás, kde platí úplně jiná pravidla a návyky je situace mnohem horší než u nás, ale to přeci z pohledu většiny podnikatelů není důležité, pro naše podnikatele je důležitý stav v České republice, kde máme určité hygienické návyky, kde máme nějakou proočkovanost, kde máme zdravotnictví na nějaké úrovní a určitý počet lůžek na obyvatele. Měli by nás tedy zajímat poznatky a zkušenosti především našich domácích odborníků a nezabývat se tolik tím, co se dělo nebo děje v Čině, Americe, či Brazílii. Situace u nás nebude nikdy stejná jako u nich, protože u nás existují jiné podmínky.

Nechci si hrát na doktora, nechci posuzovat nebezpečnost tohoto viru, to musí udělat jiní, ale na druhou stranu jsme zástupci podnikatelů, jsme největší organizace podnikatelů, která je tu navíc ze zákona, a proto se domnívám, že je naší povinností zajistit našim členům jasné informace, které poskytne naše vláda na základě poznatků našich odborníků, nesmí to ovšem dopadnout jako doposud, kdy jeden vládní odborník řekne něco, druhý to zneguje a třetí použije oblíbenou formuli: „Na to máme ještě málo informací, nevíme“. Pokud po půl roce boje s virem odborníci nic nevědí, což nám představitelé různých epidemiologických týmů předvádějí velmi často, tak by je měla vláda nahradit, beztak je řada z nich v konfliktu zájmů, protože sedí v různých správních a dozorčích radách různých farmaceutických firem, či snad dokonce společnosti, která o sobě tvrdí, že je největší distributor vakcín v ČR. Ptejme se tedy skutečných odborníků, resp. Vláda by se měla ptát skutečných odborníků, to jsou ti, kteří se den co den o tyto pacienty starají a kteří mají výborné výsledky v jejich léčbě.

Čeští podnikatelé si po tom půlroce chaosu již zaslouží informace, stejně jako si zaslouží jasnou vizi, co bude a kam směřujeme. Vláda by měla slyšet jasně, že podnikatelé toho již mají dost. Že mají dost nejistoty, kdo co nového vymyslí, aniž by to vysvětlil a zdůvodnil. Není přeci možné měnit názory ze dne na den. Pokud vláda něco činí, musí vědět proč to činí a mít to odborně podložené, pokud vláda neví, co činí, tak ať radši nedělá nic.

Mohl bych jistě dlouze psát a popisovat, co podnikatelům vadí, s jakými nesmysly musí bojovat, to víme v podstatě všichni z našeho každodenního kontaktu s nimi, většina z nás i z vlastní zkušenosti. Nyní je na čase, aby vláda pocítila, že už to takto nejde. Požadujme proto, prosím, aby předložila podnikatelům:

 • jasná data a informace z České republiky, ze kterých bude vyplývat, proč byly prováděny minulé restrikce, proč byly tak dlouho udržovány,
 • pokud mají být zavedeny nové restrikce, tak aby byly řádně vysvětleny a zdůvodněny a podloženy fakty
 • a hlavně, aby byl předložen podnikatelům celkový záměr toho, kam se má dospět, kam směřujeme a co je cílem, není přeci možné žít v současné nejistotě do nekonečna.

V příloze tohoto dopisu si Vám dovoluji předložit návrh znění výzvy Vládě ČR. Prosím zvažte ji, případně ji doplňte či upravte. Hlavně nepromarněme nyní tuto dobu a upozorněme vládu nyní, tedy dříve, než zde budeme mít opět řadu dalších protichůdných opatření, která budou navíc platit jen pro někoho a pár vyvolených bude mít výjimku, protože umělo lépe řvát než jiní.

 Předem moc děkuji, že se budete zabývat tímto mým podnětem a hlavně, že v jeho duchu budete s vládními představiteli a jejich odborníky jednat.

  

Mgr. Radek Roušar

Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.

Člen představenstva HK ČR

 

Návrh textu výzvy vládě:

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážený ministře zdravotnictví,

obracíme se na Vás jménem členů Hospodářské komory ČR i jménem níže podepsaných začleněných odborných spolků v následující věci:

Situace v České republice v souvislosti s pandemií COVID - 19 kladla a ještě stále klade na naše členy enormní zátěž a mnohdy do cesty jejich podnikání staví omezení, která nejsou slučitelná s jejich podnikáním. Nechceme zde polemizovat s tím, zda jejich zavedení bylo, či nebylo oprávněné nebo zda bylo možno řešit celou situaci jinak, to je dnes bezpředmětná debata. Jsme v situaci, kdy v ČR jsou již více jak 6 měsíců zaváděna a rušena opatření, která podnikatelská veřejnost až doposud zcela striktně dodržovala a očekávali jsme, že nám budou postupně zaváděná opatření vysvětlována a budeme moci o nich jednat. Bohužel situace je taková, že ani po více jak 6 měsících, kdy tato pandemie zasáhla ČR a její důsledky začaly tvrdě dopadat, mnohdy až existenčně, na české podnikatele a ekonomiku, nevíme z oficiálních zdrojů více než v polovině března. Na naše členy se valí různé dezinformace ze všech stran a oni marně hledají skutečné informace. Stavu rozhodně nepřispívá ani situace, kdy se věci mění ze dne na den a informace od různých představitelů vládního týmu se různí až vylučují. Podnikatelé konečně potřebují znát fakta, aby mohli své podnikání řídit a připravit na budoucnost.

Vynecháme-li skutečnost, že data zveřejňovaná v oficiálních statistikách nejsou dávána do souvislostí a jsou vykřikována snad s jediným účelem vyděsit, tak z těchto dat nemůže průměrně inteligentní občan České republiky naprosto pochopit, proč bylo paralyzováno české zdravotnictví, proč jsou lidé omezování na svých základních právech, natož pak, proč jsme zastavili velkou část ekonomiky. Jaká data nám chybí? Kde je skutečná hrozba? Jaká jsou skutečná data, která se vztahují k České republice?

• Jakým způsobem se šíří COVID – 19, jaké jsou skutečně hlavní způsoby přenosu z člověka na člověka, jak dlouhá je nutná expozice člověka pro jeho infikování. Jaké činnosti jsou pro přenos nejrizikovější.

• Kolik skutečně osob zemřelo na COVID – 19 v ČR, resp. u kolika osob byl COVID – 19 přímou příčinou smrti?

• Kolik osob zemřelo za stejné období na jiné choroby, protože jim nebyla kvůli COVID - 19 poskytnuta řádná péče nebo péči v nemocnici tyto osoby nevyhledaly kvůli strachu z nákazy COVID – 19?

• O kolik osob se navýšil počet úmrtí za měsíc březen - červenec 2020 oproti průměru předchozích let?

• Kolik zemřelých s pozitivním testem na COVID – 19 by zemřelo i bez přítomnosti COVID – 19 v řádech několika dnů, v řádech týdnů, měsíců?

• Proč provádíme preventivní opatření plošně a nezaměříme se na rizikové skupiny, když více jak 95% obyvatelstva ČR infikaci ani nezaznamená.

• Jaký je průběh opakované nákazy? Je možné konstatovat, že průběh je slabší nebo silnější při opakované nákaze? Opakované chycení virové nákazy přeci není nic nenormálního, běžně existují jedinci, kteří během jedné zimy onemocní dvakrát i třikrát stejným kmenem chřipky.

• Jaký se očekává další vývoj? A hlavně, jaký je cílový stav? Kam směřuje ČR, kdy budeme moci od jakýchkoliv opatření upustit, vzhledem k tomu, že se nedá očekávat, že by nás tento vir opustil sám dobrovolně.

Je jasné, že pokud někdo činí nějaké rozhodnutí, rozhoduje na základě v danou chvíli dostupných informací a málo kdo asi může zpochybňovat rozhodnutí učiněná v první polovině března 2020 vzhledem k tomu, že v dané době byla k dispozici pouze data ze zahraničí, jejichž relevance se nyní jeví velmi pochybně. Dnes jsme ovšem o více jak 6 měsíců dál, máme mnoho nových informací, resp. má je vláda, protože v České republice máme řadu odborníků, kteří je vládě a hlavně MZČR poskytli, nicméně vláda tyto informace neposkytuje dále a podnikatelská veřejnost stejně jako občané žijí v nejistotě, neznalosti, a jsou všudypřítomně obklopováni různými spekulacemi a prapodivnými teoriemi.

Vážená vládo, ve světle výše uvedených informací a faktů, dovolujeme si Vás naléhavě požádat o sdělení skutečných informací a dat, o které se opírají a hlavně budou opírat Vaše kroky, které nejsou běžně dostupné, které vysvětlí občanům i podnikatelům Vámi zamýšlené kroky a opatření. Podzim bude náročný, ale pokud mají přijít další omezení, než je zavedete, tak je, prosím, vysvětlete. Škod už bylo napácháno dost. Nezapomínejte na to, že ten kdo plní státní kasu nejsou úředníci, ale podnikatelé, kteří odvádějí daně. Odpovědi odborníků „my nevíme“, „máme málo informací“ atp., nejsou pro podnikatele již nadále akceptovatelné. Pokud vláda nemá informace, měla by vyměnit osazenstvo různých poradních týmů a místo odborníků z řad členů správních nebo dozorčích rad farmaceutických firem nebo distributorů vakcín, obsadit tyto pracovní skupiny odborníky, kteří skutečně léčí pacienty a mají vlastní zkušenost, jak se tento vir skutečně chová. Podnikatelé už nejsou připraveni akceptovat další restrikce, pokud jim nebudou řádně vysvětleny důvody pro jejich zavedení, stejně jako to, k čemu povedou!

Výzva představenstva Hospodářské komory ČR vládě ČR ze dne 16.9.2020

Představenstvo Hospodářské komory České republiky v souvislosti s aktuálním vývojem šíření pandemie covid-19 a zaváděnými opatřeními proti šíření covid-19:

1. vyzývá vládu, aby zajistila

• jasnou, koordinovanou a včasnou komunikaci zaváděných opatření a případných změn jak před jejich přijetím, tak v průběhu jejich realizace;

• že dostupná a veřejně poskytovaná data o vývoji pandemie se pro zvýšení důvěryhodnosti přijímaných opatření stanou pevným základem pro jejich přijímání a realizaci;

• že zástupci podnikatelské veřejnosti byli systematicky začleněni do přípravy protipandemických opatření s dopadem na podnikatelské prostředí před jejich přijetím;

• že testy na covid-19 souvisejících se zajištěním činnosti podnikatelských subjektů budou hrazeny z prostředků zdravotního systému a/nebo zařazeny mezi daňově uznatelné náklady subjektu, který je zaměstnavatelem testovaného zaměstnance; u subjektů kritické infrastruktury budou plně hrazeny z prostředků zdravotního systému vždy;

• že ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s praktickými lékaři bude aktivně komunikovat možnosti očkování proti respiračním onemocněním.

2. ukládá

• prezidentovi HK ČR seznámit s usnesením představenstva HK ČR předsedu vlády ČR;

• tajemníkovi HK ČR zveřejnit tuto výzvu vládě ČR formou tiskové zprávy;

• gesčnímu viceprezidentovi a předsedovi zdravotnické sekce, aby na následujícím jednání; představenstva informovali o vývoji jednání s ministerstvem zdravotnictví a dalšími odpovědnými státními orgány.

3. oceňuje

• dosavadní práci zdravotnické sekce HK ČR, zejména při zajištění komunikace s ministerstvem zdravotnictví a přípravě stanovisek k připravovaným a realizovaným protipandemickým opatřením

4. vítá

• dosavadní dialog mezi ministerstvem zdravotnictví, hygienickou službou a HK ČR a vyzývá k jeho prohloubení s důrazem na efektivitu připravovaných protipandemických opatření

 

V Praze 16.9.2020

Představenstvo Hospodářské komory České republiky

(zdroj: https://www.komora.cz/news/usneseni-hospodarske-komory-k-aktualni-epidemiologicke-situaci/ )

 

www.elektrosvaz.cz

Aktualizace k 8.5.2020

Vážené členky, vážení členové ESČ, 

máme za sebou velmi složitou dobu cca dvou měsíců, kdy náš život omezila Pandemie COVID - 19, která nezasáhla jen ČR, ale téměř celý svět a já jsem velmi rád, že situace se vrací do normálu. Není mým úkolem hodnotit nařízení vlády, ani nařízení jednotlivých ministerstev. Během této pandemie jsme jako Svaz nemlčeli, na základě komunikace s Vámi členy jsem oslovil 3x vládu (viz výzvy níže na této stránce), o síle našeho svazu vypovídá i to, že jsme jako jedni z mála v této době dostali na první a druhou výzvu odpověď, odpovědi se nám nemusí třeba líbit a popravdě nelíbí, ale měli bychom být hrdí na to, že jsme své názory sdělili a že se jimy vláda alespoň okrajově zabývala a odpověděla na ně.

Kromě toho jsme museli reagovat na řadu omezení a naučilo nás to přizpůsobit se. Museli jsme zavřít sídlo Svazu pro lidi, ale přesto jme dokázali pro naše členy a zájemce po dobu nouzového stavu zajistit přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice - korespondenční metoda, se kterou v neděli 17.5.2020 končíme.

Stejně tak se nám povedlo připravit online kurz revizních techniků, který se nakonec ukázal jako velmi úspěšný, z 23 účastníků uspělo po absolvování tohoto online kurzu u zkoušky před komisí TIČR 22 účastníků. I zkoušku se nám povedlo uspořádat v našich prostorech za dodržení přísných hygienických podmínek. 

Jako už bylo řečeno, nouzový stav pomalu končí a my se navracíme do normálu, ale to pozitivní z krize přenášíme do běžného provozu. ESČ se změnil a jsme za to velmi rádi a pevně doufám, že to oceníte i Vy!

Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ

 

 

Na tomto místě naleznete přehled postupného návratu fungování ESČ do normálu vzhledem ke končícímu nouzovému stavu v ČR: 

 • Provoz sídla svazu:
  • od 11.5.2020 obnovujeme provoz sídla Svazu (i přesto doporučujeme před návštěvou sídla si domluvit telefonicky schůzku)
 • Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhl. 50/1978 Sb.): 
  • termín prezenčního školení a přezkoušení 16.3.2020, 6.4.2020, 20.4.2020, 4.5.2020 a 18.5.2020 zrušen,
  • od 23.3.2020 do 17.5.2020 provádíme školení a přezkoušení korespondenčně (pouze pro osoby s propadlým osvědčením, nebo s platným osvědčením, jehož platnost končí do 30.6.2020, více informací zde), 
  • od 18.5.2020 nahrazujeme korespondenční školení opět prezenčním školením nebo online školením a následnou prezenční zkouškou (již brzy Vám o online školení prozradíme na našich stránkách více),
  • první prezenční školení se uskuteční 15.6.2020, očekáváme, že v brzké době ještě další červnové a červencové termíny,
  • standardní počet účastníků 20 je po dobu opatření epidemiologů snižen na 12, abychom dodrželi hygienické podmínky.,
  • objednaná školení a přezkoušení v prostorách našich klientů nadále provádíme bez omezení.
 • Přípravné kurzy revizních techniků:
  • kurz, který měl probíhat 23.3.2020 do 2.4.2020 byl posunut,
  • očekávaný náhradní termín od 27.4. do 7.5.2020 bohužel rovněž nebylo vzhledem k restrikcím vlády možno provést prezenčně, proběhla první online verze přípravného školení ke zkouškám RT.
  • očekávaný termín spuštění prezenčních přípravných kurzů pro RT je 1.6.2020, kdy klient bude moci volit mezi prezenční a online formou výuky. Kapacita prezenční výuky bude ještě zpočátku omezena restrikcemi hygieniků a je již téměř naplněna, ale online kurz, který poběží souběžně má ještě stále dostatečnou kapacitu.

 

 • Aktiv revizních techniků - ART 2020:
  • z 29.4.2020 přesunut na středu 7.10.2020.
 • Členská schůze ESČ:
  • z 29.4.2020, přesunuta na středu 7.10.2020.
 • Obecně žádáme všechny účastníky, aby se našich akcí účastnili pouze v případě, že nepociťují zdravotní potíže. ESČ jako pořadatel akcí si vyhrazuje právo osobám s kašlem a rýmou, či jinak prokazatelně nemocným neumožnit účast na akci pořádané ESČ.
 • Poslední aktualizace k 8.5.2020 12:00.

 

Během nouzového stavu jsme pro Vás zpracovali následující dokumenty:

www.elektrosvaz.cz

Dopis Prezidenta ESČ představitelům Vlády ČR ve věci pomoci podnikatelům

 Na základě odezvy členů ESč

na článek ve ZKRATU 3/2020

vyzval dne 23.4.2020 

prezident ESČ opět vládu ČR.

Dopis Prezidenta ESČ představitelům

Vlády ČR ve věci pomoci podnikatelům

Výzva Prezidenta ESČ vládě

a samosprávě 

Oďpověď MF ČR

 

Odpověď MPO

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz