Přípravný kurz k rozšíření osvědčení revizních techniků elektrických zařízení na VN a VVN - E1A.

Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkoušení po skončení pětileté platnosti osvědčení E1A jako samostatný modul ke kurzu ESČ pro přezkoušení E2A po 5 letech.

Termín pro tento kurz prozatím nebyl stanoven, uskuteční se jen v případě zájmu. Kurz je zaměřen na témata, která jsou předmětem zkoušky.

Účastnický poplatek je 8.470,- Kč vč. DPH (7.000,- Kč bez DPH). V případě, že se tohoto kurzu účastní alespoň 4 revizní technici, účastnický poplatek bude snížen na 6.050,- Kč vč. DPH (5.000,- Kč bez DPH), při 6 a více účastnících se dále snižuje na 4.840,- Kč vč. DPH (4.000,- Kč bez DPH).

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení při rozšíření osvědčení pro revize elektrických zařízení z E2A na E1A v době platnosti stávajícího osvědčení E2A jepoplatek za zkoušku a vystavení osvědčení 950,- Kč. Při rozšíření z E2A na E1A současně s přezkoušením po 5 letech je poplatek 4.050,- Kč. Při přezkoušení E1A po 5 letech je poplatek také 4 050,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

Nejkratší požadovaná praxe pro získání tohoto osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce  č. 50/1978 Sb. - podle dosaženého odborného vzdělání: 8 roků v případě vyučení, 6 roků pro ÚSO, 4 roky pro VŠ.

žádosti o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,
 • potvrzení o délce odborné praxe dle přílohy 1 vyhl. č. 50/1978 Sb.,
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v roz­sahu § 6 pro elektrická zařízení bez omezení napětí v objektech třídy A (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo   § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost), Nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.
 • Kopii stávajícího osvědčení RT.

Ke zkoušce je nutné předložit

 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení příslušného druhu a napětí
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K žádosti o přezkoušení E1A po 5 letech je nutné přiložit 

 • Potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměst­navatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) – jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhl. č.50/1978 Sb.). 
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení bez omezení napětí v objektech třídy A, případně i pro požadované rozšíření rozsahu (např. na E1B). Osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost. Nesmí být starší tří let.  
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách
 • Kopii stávajícího osvědčení RT.

K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit

 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Vypracované revize na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, hromosvody, objekty A příp. B).
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Termín: zatím není stanoven

Místo:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 (Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí)

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Liberec.

Maximální počet účastníků kurzu: 10

Kurzy revizních techniků pořádané ESČ

slider slider slider slider slider

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně ESČ (7.patro).

Kurz revizních techniků v učebně ESČ (7.patro).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz