Právní úprava revizních techniků

Základem právní úpravy problematiky revizních techniků je zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, který ve svém §6a stanovuje, že prověřováním odborné zpsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení je pověřena organizace státního odborného dozoru.

Citace zákona zákon č. 174/1968 Sb.

§ 6a

(1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

a) podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,

b) ve stanovených případech provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzují úspěšné výsledky zkoušek,

c) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,

d) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení.

(2) Pověření pracovníci organizace státního odborného dozoru jsou oprávněni vstupovat do prostoru organizací a provozních prostor podnikajících fyzických osob za účelem provedení dozoru a k jeho provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek.

(3) Organizace státního odborného dozoru provádějí činnosti podle odstavce 1 za poplatky stanovené prováděcím předpisem vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí po dohodě s Ministerstvem financí.

(4) Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle odstavce 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb 1c).

 ------------------------------------------------------------------

1c) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

§ 6c

(4) Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru má platnost pět let ode dne vydání.

V současnosti je na základě zřizovací listiny vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 24.11.2009 s účinností od 1.1.2010 organizací státního odborného dozoru Technická inspekce České republiky, se sídlem U Balabenky 1908/6, Praha 8, IČ: 006 38 919 (www.ticr.cz), která je dle současné právní úpravy jako jediná oprávněna vydávat právnickým a fyzickým podnikajícím osobám oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení, stejně jako vydávat osvědčení fyzickým osobám k provádění revizí elektrických zařízení - osvědčení revizního technika elektrických zařízení. Tato osvědčení mají platnost pět le ode dne jejich vydání

Dalším důležitým právním předpisem je vyhláška 73/2010 Sb. v platném znění, o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz