Právní úprava revizních techniků

Základem právní úpravy problematiky revizních techniků je § 11, § 12, § 18 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elelktrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 

Citace zákona č. 250/2021 Sb.

§ 11

Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

(1)   Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je

a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,

b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,

c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,

d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,

e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů.

(2)   Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti“) může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat. Splnění předpokladů podle věty první ověří pověřená organizace s ohledem na druh a rozsah požadovaného osvědčení před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti.

(3)   Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.

(4)   Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,

b) identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno,

c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,

d) evidenční číslo osvědčení a rozsah odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních,

e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti,

f) doba platnosti osvědčení.

(5)   Ke skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních dochází rovněž dnem,

a) kdy držitel osvědčení oznámí pověřené organizaci, že ukončil činnost v rozsahu osvědčení k revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení, montáži, opravám vyhrazených plynových zařízení nebo obsluze vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů,

b) kdy držitel osvědčení zemře nebo je prohlášen za mrtvého,

c) k němuž uplyne doba platnosti osvědčení, nebo

d) kdy nabude právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení.

Den skončení platnosti osvědčení, jakož i skutečnost, že došlo k odnětí osvědčení podle jiného právního předpisu, vyznačí pověřená organizace bezodkladně v evidenci revizních techniků.

(6)   Odborně způsobilá fyzická osoba, které bylo uděleno osvědčení podle odstavce 3, nebo které byla uznána odborná kvalifikace podle odstavce 7, je povinna oznámit pověřené organizaci změny údajů uváděných v evidenci revizních techniků podle § 18 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku.

(7)   Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem je ministerstvo. Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, ministerstvo její odbornou kvalifikaci ověří.

 

§ 12

Zkouška z odborné způsobilosti

(1)   Zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky k provedení této zkoušky a je veřejná. Celkový výsledek zkoušky podle věty první se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl a je sdělen žadateli bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.

(2)   Zkouška z odborné způsobilosti probíhá před zkušební komisí, která má nejméně 3 členy s odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení, přičemž předsedou komise je vždy zaměstnanec pověřené organizace. Bližší podmínky pro činnost zkušební komise stanoví statut a jednací řád pověřené organizace.

(3)   Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Obsah a rozsah zkoušky podle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.

(4)   Žadateli, který je v písemné i ústní části zkoušky z odborné způsobilosti hodnocen stupněm vyhověl, je uděleno osvědčení v příslušném rozsahu. O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.

(5)   Pokud je žadatel u zkoušky z odborné způsobilosti celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti není omezen.

 

§ 18

Evidence revizních techniků

(1)   Pověřená organizace vede evidenci revizních techniků, jejímž účelem je vedení údajů o jejich počtu a odbornosti a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. Pověřená organizace je správcem a provozovatelem evidence.

(2)   Do evidence revizních techniků se zapisují tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení revizního technika,

b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,

d) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních,

e) datum skončení platnosti osvědčení.

(3)   V případě fyzické osoby, jíž byla odborná kvalifikace uznána ve smyslu § 11 odst. 7, se do evidence revizních techniků zapisují tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,

b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

c) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, pokud je jeho držitelem,

d) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,

e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, pokud je osoba držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních,

f) číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 11 odst. 7.

(4)   Evidence revizních techniků je veřejná, s výjimkou údajů podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 3 písm. d). Údaje podle odstavce 2 písm. a) až b), d) a e) a odstavce 3 písm. a) až c), e) a f) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup u pověřené organizace.

(5)   Pověřená organizace v evidenci revizních techniků bezodkladně vyznačí změny údajů oznamovaných podle § 11 odst. 6.

(6)   Údaje v evidenci revizních techniků uvedené v odstavcích 2 a 3 je pověřená organizace povinna uchovávat po dobu 20 let od skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

 

Citace nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

§ 8

Revizní technik

(1) Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2.

(2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního technika činí

a) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E1A a E2A,

b) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E3A,

c) pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E1B a E2B 4 roky pro druh A a 1 rok pro druh B,

d) pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E3B 2 roky pro druh A a 1 rok pro druh B.

 

Citace přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Osvědčení revizního technika vyhrazených elektrických zařízení

 

Osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

 I. Podle rozsahu vyhrazeného elektrického zařízení:

  • E1 - elektrická zařízení nízkého napětí a vysokého napětí, s uvedením rozsahu napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení rozsahu napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou
  • E2 -  elektrická zařízení nízkého napětí do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou
  • E3 - zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou

  

II. Podle druhu vyhrazeného elektrického zařízení:

  • A - zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu 
  • B - zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz