Zkoušky revizních techniků před zkušební komisí TIČR

Zkoušky revizních techniků se skládají z písemného testu (testové otázky) a z ústní zkoušky. Ústní zkouška se skládá z vyhodnocení testu, rozebrání případně špatně zodpovězených otázek, následně je položeno 5 až 9 otázek a na závěr ústní zkoušky je pohovor nad předloženými revizními zprávami  Zkoušky smějí být konány pouze v prostorách TIČR, a to na pobočce v Praze nebo Brně. Pro účastníky našich kurzů jsme zajistili konání zkoušek v prostorách TIČR v Praze (Sazečská 12/645, 108 00 Praha 10), a to za účasti zástupců ESČ. V případě, že účastník kurzu nebude chtít absolvovat zkoušku v dohodnutém mimořádném termínu na výše uvedeném místě, může o provedení zkoušky požádat samostatně.

V rámci jednotnosti systému prověřování odborné způsobilosti fyzických osob byly zpracovány nové vzory žádostí o prověření odborné způsobilosti, staré vzory žádostí nebudou akceptovány. Nové vzory platné od 1. července 2022 najdete na www.ticr.eu. Úhradu za prověření odborné způsobilosti lze provádět výhradně bezhotovostní platbou – převodem z účtu nebo složenkou na účet TIČR.

TIČR nadále neakceptuje objednávku hromadného prověření odborné způsobilosti účastníků přípravných kurzů. Z toho vyplývá, že každý žadatel by měl zcela samostatně poslat vyplněný formulář žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení s vyznačením požadovaného místa pro prověření v oddíle č. IV žádosti (pro absolventy našich kurzů je to pobočka Praha).

TIČR zavedl jednotnou centrální podací adresu pro příjem „Žádostí o odborná a závazná stanoviska“ a „Žádostí o prověření odborné způsobilosti pro vydání Oprávnění nebo Osvědčení“:

Technická inspekce České republiky
U Balabenky 1908/6
180 00 Praha 8
ID DS: yt499qv
elektronická podatelna

Po doručení žádosti na tuto centrální adresu je žádost přeposlána na zvolenou pobočku TIČR, která vystaví každému žadateli „Pozvánku ke zkoušce“.

Originály dokladů, které žadatel uvede na druhé straně žádosti, předloží před zkouškou k ověření.

Na základě dohody s TIČR shromáždíme žádosti a kopie požadovaných dokladů účastníků kurzu v ESČ, provedeme jejich kontrolu a žádosti hromadně doručíme na výše uvedenou jednotnou centrální adresu TIČR k dalšímu zpraco­vání. Tak budeme moci společně vyřešit různé nedostatky v přiložených dokladech, které se dle našich zkušeností vyskytují dosti často. Pobočka TIČR vyznačená ve Vaší žádosti vystaví každému žadateli „Pozvánku ke zkoušce“ s termínem zkoušky a stanovenou výší a způsobem úhrady nákladů na přezkoušení odborné způsobilosti (číslo účtu, variabilní symbol). Tuto částku je nutno uhradit tak, aby byla na účtu TIČR nejpozději 1 den před zkouškou.

Osvědčení RT jsou vydávána v režimu správního řízení. V daném případě je účastníkem řízení pouze konkrétní fyzická osoba (dotčená osoba – žadatel, viz § 2 odst. 3, a § 20 správního řádu) a tedy doručování je výhradně prováděno jednotlivým fyzickým osobám, nikoliv zaměstnavatelům a dalším institucím. Z toho je zřejmé, že osvědčení doručí TIČR přímo úspěšným účastníkům zkoušky.

Závěr - co pro všechny zúčastněné z uvedených změn vyplývá:

 1. Žádosti o prověření odborné způsobilosti účastníků přípravných kurzů musíme odeslat na jednotnou centrální adresu TIČR cca 2 týdny před dohodnutým termínem zkoušky. Z tohoto důvodu je nutno příslušně stanovit termín uzávěrky přihlášek.
 2. Zájemci o účast v přípravném kurzu ESČ ke zkouškám nebo přezkoušení revizních techniků proto musí doručit (e-mailem, poštou nebo osobně) do kanceláře ESČ přihlášku do kurzu a žádost o prověření odborné způsobilosti (vyplněný formulář TIČR včetně kopií všech požadovaných dokladů) nejpozději do uzávěrky přihlášek. K tomuto datu je nutno uhradit i cenu kurzu (převodem na účet ESČ, složenkou nebo v hotovosti).
 3. Z uvedeného je zřejmé, že nelze akceptovat dodatečně podané přihlášky.
 4. Uhrazený poplatek za zkoušku a osvědčení vrací TIČR jen v mimořádných případech (doložená nemoc objednané osoby). Pokud se tedy žadatel přihlásí na zkoušku, nemůže ji odložit např. z důvodu, že se necítí dostatečně připraven (pokud ovšem nechce přijít o uhrazený poplatek).

Poplatky za zkoušky a přezkoušení po pěti letech se stanoví podle rozsahu osvědčení.

prověření odborné způsobilosti osob k vydání nového osvědčení pro jeden druh, třídu, skupinu

  3 400,00 Kč

prodloužení platnosti osvědčení po uplynutí doby platnosti pro jeden druh, třídu, skupinu

  1 600,00 Kč

prověření odborné způsobilosti osob za účelem rozšíření rozsahu o jeden druh, třídu, skupinu nad rozsah základní (za každou skupinu)

     750,00 Kč

vydání nového osvědčení

     200,00 Kč

vydání změněného osvědčení (změna údajů)

     100,00 Kč

Výpočet ceny u nových osvědčení RT-EZ:

 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ v rozsahu E3A - 3.600,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E3A+E3B - 4.350,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2A - 5.100,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2A+E2B - 5.850,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1A - 5.850,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1A+B - 6.600,00 Kč

Výpočet ceny u prodloužení platnosti osvědčení RT-EZ (U prodloužení platnosti je za základní považována částka 1800 Kč, nikoliv 3600 Kč):

 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ v rozsahu E3A - 1.800,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E3A+E3B - 2.550,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2A - 3.300,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2A+E2B - 4.050,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1A - 4.050,00 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1A+B - 4.800,00 Kč 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz