Mistrovská zkouška (stav k 11/2018)

 

Na začátku září proběhla na půdě Hospodářské komory ČR (dále jen „HK ČR“) schůzka, které ze zúčastnili na jedné straně zástupci HKČR a Národního ústavu pro vzdělávání (dále jen „NUV“) a na druhé straně zástupci odborných řemeslných spolků, kterým bylo prezentováno, v jakém stádiu se v tuto chvíli nachází projekt tzv. „Mistrovské zkoušky“.

Co to vlastně ona Mistrovská zkouška je. Historicky můžeme najít pojem Mistr za Rakouska - Uherska a následně za První republiky. Mistr v té době byl odborník v oboru, který mimo jiné vyučoval své tovaryše řemeslu. Po druhé světové válce a obzvláště po roce 1948 tento termín vymizel a vyskytoval se pouze v podání tzv. Mistra odborného výcviku. Pojem „Mistrovská zkouška“, resp. „Mistr“ ovšem není pouze  minulostí, ale najdeme ho v různých podobách v mnoha státech západní ale i střední Evropy. Vždy značí odborníka oboru, který kromě vzdělání disponuje i nezpochybnitelnou praxí.

Stejně tak, jako je tomu v jiných evropských státech, i u nás se pojem „Mistrovská zkouška“, resp. „Mistr“, zamýšlí jako odborná zkouška pro odborníky daného oboru, kteří kromě vzdělání disponují i praxí a ve svém oboru vynikají.

 

Jak by měla Mistrovská zkouška probíhat a z čeho by měla být složena?

 

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce by mělo být vzdělání v daném oboru a praxe minimálně 5 let. Nejedná se tudíž o zkoušku primárního vzdělávání, ale o zkoušku pro skutečné odborníky z praxe. V rámci  vzdělávání by měly i nadále v rámci  studia být školy zakončovány buď výučním listem nebo maturitou, na tom by se měnit nic nemělo, „mistrovská zkouška“ by měla být až dalším stupněm. Samotná zkouška by se měla skládat ze tří částí:

 

 • praktická část zkoušky
  • návrh díla a zhotovení mistrovského díla (činnosti)
 • teoretická odborná část zkoušky
  • znalosti v rozsahu celého oboru
  • realizace modelové zakázky
 • teoretická všeobecná část
  • orientace v podnikání
  • orientace v personálním řízení
  • orientace ve finančním řízení

 

Garantem a organizátorem zkoušek by měla být HK ČR a Agrární komora ČR a jejich odborná autorizovaná společenstva ve spolupráci s odbornými školami. Pro absolvování zkoušky není stanoveno, že by uchazeč musel absolvovat jakýkoliv kurz, je věcí každého uchazeče, jakým způsobem vědomosti a praxi nabyde, nicméně předpokládá se, že pro zájemce budou připraveny dobrovolné přípravné kurzy zaměřené na teoretické části zkoušky.

  

Proč by se měl někdo ucházet o „Mistrovskou zkoušku“? 

Celý projekt je zatím v začátcích, takže mluvit o tom, co Mistrovská zkouška přinese, je těžké, ale cílem je, aby do budoucna pro držitele přinesla mimo jiné následující benefity:

Zvýhodnění na trhu práce

 • Garance nejvyšší kvality řemeslné práce vč. realizace nejnáročnějších řemeslných úkonů a poskytnutí služby „na klíč“
 • Kvalifikační předpoklad, případně zvýhodnění pro žadatele o veřejnou zakázku.
 • Zvýšená pravděpodobnost uplatnění se v zahraničí jako OSVČ pro řemeslné živnosti (v některých zemích EU je mistrovská zkouška zákonnou podmínkou pro výkon živnosti). Vizí i v ČR je, že vydání živnostenského listu by mělo být vázáno na absolvování „mistrovské zkoušky“ v daném oboru.
 • Uplatnění v pozici znalců/inspektorů kvality práce v rámci mimosoudních pří, v řešení reklamací, v mediačním řízení, odborná stanoviska pro stížnosti na živnostenském úřadu apod.

 

Zvýhodnění v zaměstnání

 • Prevence proti propuštění (zejména ohrožených skupin 55+).
 • Kvalifikační předpoklad pro postup v hierarchii firmy vč. zvýšení platového zařazení.
 • Předpoklad pro mentoring začínajících pracovníků/následovníků.

 

Společenská prestiž

 • Profesní „titul“ Mistr řemesla.
 • Uznávaný odborník v zaměstnavatelské a občanské sféře.
 • Umožnění profesního růstu řemeslníka.

 

 

Jaký je současný stav v oblasti „Mistrovské zkoušky“?

 

Projekt „Mistrovská zkouška - systém“ byl odstartován 1.1.2017 a jeho činnost je stanovena na 4 roky. Cílem tohoto projektu by měla být příprava nastavení systémů, procesů a metodik „Mistrovské zkoušky“ obecně i jednotlivých oborů.

V tuto chvíli je zpracováno pilotních 5 oborů, v rámci pilotního testování by mělo být zpracováno a odzkoušeno zhruba 45 oborů a v každém oboru by mělo složit „Mistrovskou zkoušku“ cca 20 osob. Nicméně v první fázi se zpracovává zhruba 20 oborů, mezi nimiž je i obor elektrotechnik. „Mistrovskou zkoušku“ si tak budou moci složit i elektrikáři.

Proč se nyní ucházet o „Mistrovskou zkoušku“? Každá zkouška něco stojí a i v budoucnu, až budou nastaveny veškeré standardy zkoušky a vše dokončeno, bude tato zkouška zpoplatněna. V rámci pilotního zkoušení, budou ovšem veškeré náklady na zkoušku i přípravné kurzy hrazeny z financí daného projektu, pro uchazeče tak bude zkouška zdarma. Bezplatně se tak může uchazeč stát jedním z prvních elektrotechnických „Mistrů“ v ČR. Zatím se jedná o nezávazný průzkum zájmu, teprve ve chvíli, kdy budou nastavena veškerá pravidla, budou se podávat závazné přihlášky, nicméně u nich budou mít přednost již nyní nezávazně přihlášení zájemci, protože počet míst bude omezen množstvím uvolněných prostředků na pilotní testování. Očekává se, že v rámci pilotního testování proběhne v každém oboru pouze cca 20 „Mistrovských zkoušek“.

Na projekt „Mistrovská zkouška – systém“ by na základě vyhodnocení pilotního testování měl navázat projekt „Mistrovská zkouška—realizace“, který by již měl dlouhodobě zajišťovat provádění „Mistrovských zkoušek“ za úhradu pro zájemce, kteří budou chtít tímto způsobem zvýšit svoji odbornou prestiž. 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz