Délka odborné praxe

Minimální požadovanou praxi pro jednotlivé stupně odborné způsobilosti stanovuje příloha č. 1 vyhlášky 50/1978 Sb. v platném znění takto:

  Činnost Rozsah Vzdělání Praxe
§6

na el.

zařízeních

do 1000V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 1 rok
nad 1000V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky

na hromosvodech (LPS)

zaškolení 6 měsíců
vyučení, SO, ÚSO, VŠ 3 měsíce
   §7     

na el.

zařízeních

do 1000V  vyučení  2 roky 
do 1000V  SO, ÚSO, VŠ 1 rok 
nad 1000V   vyučení 3 roky 
nad 1000V   SO, ÚSO, VŠ 2 roky 
na hromosvodech (LPS) zaškolení  1 rok
 vyučení, SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců 
§8

na el.

zařízeních

do 1000V   vyučení, SO  6 roků 
do 1000V  ÚSO 4 roky
do 1000V  2 roky
nad 1000V vyučení, SO  7 roků
nad 1000V   ÚSO 5 roků
nad 1000V  VŠ   3 roky
na hromosvodech (LPS)    vyučení   2 roky
SO, ÚSO, VŠ 6 roků

Poznámka: Z celkové praxe pro § 6 a § 7 musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí (§ 13 odst. 1) (toto není stnoveno pro § 8). Pokud je požadovaná praxe pro činnost na hromosvodech kratší než 1 rok, stačí tato kratší praxe.

Pro revizní techniky (§9) je stanovena následující minimální praxe:

  Činnost Rozsah Vzdělání Praxe
V objektech třídy:  A B
§9

na el.

zařízeních

strojů, přístrojů

a rozvaděčů

vyučení, SO 4 roky 7 let
ÚSO 3 roky 5 let
2 roky 3 roky
do 1000V vyučení, SO 7 let 9 let
ÚSO 5 let 7 let
3 roky 5 let
nad 1000V vyučení, SO 8 let 9 let
ÚSO 6 let 7 let
4 roky 5 let

na hromosvodech (LPS)

vyučení, SO 3 roky 5 let
ÚSO, VŠ 1 rok 2 roky

Poznámka: Z celkové praxe musí být absolvována alespoň polovina u elektrických zařízení, u kterých je požadována nejvyšší odborná kvalifikace pro provádění revizí. Je-li tato polovina delší než dva roky, stačí tyto dva roky. (A - El. zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu, B - El. zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu).

V rámci problematiky požadované praxe je zde nutno zmínit ještě znění §13 vyhlášky č. 50/1978 Sb, který stanoví:

§ 13
Zápočet doby praxe

(1) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 se započítává doba montáží, údržbové nebo jiné provozní praxe na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.8)

(2) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole nebo při revizích elektrických zařízení.

(3) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 a 8 se započítává také doba praxe získaná při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle odst. 1 v trvání nejméně jednoho roku.

(4) Do doby praxe potřebné pro nabytí kvalifikace uvedené v § 9 se započítává také polovina doby praxe získané při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle odst. 1 v trvání nejméně jednoho roku.

(5) Doba praxe uvedená v odstavcích 1 až4, získaná před více než pětiletým přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou.

------------------------------------------------------------------

8) Např. kabelová vedení, venkovní vedení, trakční vedení, rozvodny, napájecí stanice, elektrická zařízení pracovních strojů, elektrická zařízení vozidel, elektrická zařízení zdvihacích zařízení, zařízení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, elektrická zabezpečovací a spojovací zařízení a hromosvody.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz