Osnova školení odborné způsobilosti v elektrotechnice

Při školeních odborné způsobilosti v elektrotechnice je školení prováděno dle níže uvedené osnovy školení. Osnovu školení pro skupinu zaměstnaců jedné společnosti je samozřejmě možno na přání klienta uzpůsobit dle předmětu činností daného klienta.

Tematické okruhy školení:

 1. Legislativní předpisy týkající se bezpečnosti elektrických zařízení
 2. Technické předpisy, normy
 3. Bezpečnostní předpisy pro činnosti na elektrických zařízeních
 4. První pomoc při úrazu elektrickou energií

 

1. Legislativní předpisy týkající se bezpečnosti elektrických zařízení

 • Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce)
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
 • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (úplné znění zák. č. 314/2009 Sb.)

 

2. Technické předpisy, normy

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
 • Soubor norem řady ČSN 33 2000
 • Elektrická zařízení provedená podle dříve platných norem
 • ČSN 33 0165 ed. 2, Značení vodičů barvami nebo číslicemi

 

3. Bezpečnostní předpisy pro činnosti na elektrických zařízeních

 • ČSN EN 50110-1 ed. 3
 • Kvalifikace pracovníků pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti
 • Technicko-organizační opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních
 • Zakázané práce
 • Práce pod napětím a v blízkosti zařízení pod napětím
 • Práce na zařízení bez napětí – zajištění pracoviště
 • Bezpečnostní sdělení
 • Pracovní a ochranné pomůcky
 • Místní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy

 

4. První pomoc při úrazu elektrickou energií

 • Preventivní opatření
 • Úraz elektrickým výbojem a elektrickým proudem
 • Vyproštění postiženého
 • Poskytnutí první pomoci
 • Vyšetření příčin úrazu
 • Zprovoznění zařízení po úrazu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz