Stupně odborné způsobilosti

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen odborně způsobilé fyzické osoby podle § 19 a § 11 zákona  č. 250/2021 Sb. se splněním požadavků na jejich způsobilost podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.

Odpovědná osoba kontroluje, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení podle § 4 až 8 NV 194/2022 Sb.

Stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice

dle zákona č. 250/2021 Sb. (dále jen "zákona") a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dále jen "NV")

 Osoba školená (seznámená) (pouze § 19 zákona)
  • Osoby školené (seznámené) nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu (školení BOZP podle zákoníku práce).
• Osoby školené jsou upraveny pouze v §19 a NV č. 194/2022 Sb. je již dále neřeší.
• Osobou školenou je tak každá osoba, která na pracovišti prošla školením dle zákoníku práce (školením BOZP).
 Osoba poučená (§ 19 Zákona + § 4 NV)
 Osoba znalá (§ 5 NV)
Osoba znalá pro samostatnou činnost - „elektrotechnik“ (§ 19 zákona + § 6 NV)
• Osoba znalá pro řízení činnosti – „vedoucí elektrotechnik“ (§ 19 zákona + §7 NV)
Revizní technik (§ 11 zákona  + § 8 NV)

Osoba poučená (§ 4)

 Osoba poučená je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:

• plná svéprávnost,
• zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
• provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou.
  • Není požadováno ani vzdělání, ani praxe.
  • Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis.
  • V zápisu musí být specifikováno pracoviště a rozsah poučení.
  • V zápise bude rovněž stanovena lhůta platnosti, která nesmí být delší než 3 roky.
  • Osoby provádějící poučení a ověření znalostí musí splňovat odbornou způsobilost (osoba znalá - elektrotechnik, vedoucí elektrotechnik, revizní technik).

 Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů.

 Osoba poučená zejména vykonává:

• samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,
• práci podle pokynů na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
• práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
• práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
• práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení vysokého napětí pod napětím,
• práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní postup, se kterým byla osoba poučená předem a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o seznámení se vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou, která seznámení provedla.

Osoba znalá

 Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

 Elektrotechnik (§ 6)

• Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.

 Vedoucí elektrotechnik (§ 7)

• Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona*.

 * Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

 Revizní technik (§ 8)

• Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává na základě zákona revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí.

Rozsahy odborné způsobilosti dle jednotlivých stupňů odborné způsobilosti osob znalých

Elektrotechnik (§ 6)

Vedoucí elektrotechnik (§ 7)

Revizní technik (§ 8)

Rozsah odborné způsobilosti v elektrotechnice se stanovuje podle:

• rozsahu napětí (do 1000 V AC nebo 1500 V DC / bez omezení napětí),

• podle druhu zařízení (zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu / s nebezpečím výbuchu).
Předseda zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností.

 Podle rozsahu VEZ:

  • E1 - elektrická zařízení nízkého napětí a vysokého napětí (vn, vvn, zvn), s uvedením rozsahu napětí (do 35 kV, do 230 kV, bez omezení napětí) včetně LPS 
  • E2 - elektrická zařízení nízkého napětí (do 1 kV AC nebo 1,5 kV DC) včetně LPS
  • E3 - LPS 

  Podle druhu VEZ:

A - zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu

B - zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu 

Vstupní požadavky na osoby znalé

Elektrotechnik

Vedoucí elektrotechnik

Revizní technik

• dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem
• odborná kvalifikace:
• odborné elektrotechnické vzdělánínebo úplná profesní kvalifikace (dle z. 179/2006 Sb.)
• předseda zkušební komise může požádat žadatele o předložení potvrzení vydaného školou nebo MŠMT, že předkládané vzdělání splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, a to v případě pochybností, např. když obor vzdělání nezačíná "26".

 Minimální odborná praxe:

• není stanovena,
• pro osoby bez el. praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

 Minimální odborná praxe:

• 2 roky - E2A a E3A,
• 3 roky** - E1A, E2B a E3B,
• 4 roky** - E1B.

 ** Z doby praxe musí být absolvována praxe na EZ příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku

 Minimální odborná praxe:

• 4 roky - EZ E1A a E2A,
• 2 roky - LPS E3A,
• 4 roky** - EZ E1B a E2B,
• 2 roky** - LPS E3B.

 ** Z doby praxe musí být absolvována praxe v „B“ nejméně 1 rok

 
• Musí splňovat stupeň odborné způsobilosti - vedoucí elektrotechnik.
• Po úspěšném složení zkoušky obdrží Doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice (platnost 3 roky).
• Po úspěšném složení zkoušky obdrží Osvědčení RT (platnost 5 let).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz